ข่าว : สปส. เปิดงานเสวนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานกองทุนเงินทดแทน” สำนักงานประกันสังคม

18 พฤษภาคม 2566


สปส. เปิดงานเสวนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานกองทุนเงินทดแทน” สำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานเสวนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ผู้ร่วมงานเสวนา และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจัดงานการเสวนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกัน และลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการให้บริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และการจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามภารกิจของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดยได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ในการร่วมผลักดันให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งต่อคนทำงานและผู้ประกอบการ

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเสวนาฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองทุนเงินทดแทนและด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคม การพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ให้สังคมแรงงานเข้าถึงข้อมูล ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยการเสวนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน/ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม/สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ประกันสังคมจังหวัด/หัวหน้าสาขา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน คณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) โดยในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน และการเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนด้านการบูรณาการงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับพื้นที่” และการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน ได้แก่ ผลงานของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย ในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 จัดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นก้าวต่อไปของกองทุน เงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย

-------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน